Akustyka w budownictwie - projektowanie budynków z uwzględnieniem komfortu akustycznego

Akustyka i ochrona przed hałasem stanowią wciąż marginalizowany aspekt przy projektowaniu budynków.
Mimo stworzonych narzędzi pozwalających do właściwego rozpoznania i projektowania budynków pod względem ochrony przed hałasem, a także precyzjnym przepisom normatywnie określającym wielkości komfortu akustycznego, bardzo rzadko się je respektuje.
Polskie przepisy mówią:
„Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:

  1. zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,
  2. pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
  3. powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych.”

Aby zapewnić wlaściwy komfort realizowanych budynków, projektant i wykonawca powinien respktować następujące czynniki:

  • odpowiednie usytuowanie budynku i rozmieszczenie funkcjonalne
  • charakterystyka akustyczna
  • właściwości akustyczne konstrukcji oraz materiałów dla przegród budowlanych i ich poszczególnych elementów
  • warunki umieszczenia izolacji akustycznej w poszczególnych pomieszczeniach

Usytuowanie budynku musi uwzględniać lokalizację źródeł hałasu. Odpowiednie ustawienie kierunkowe i kształt bryły oraz wykorzystanie elementów zagospodarowania terenu (elementy malej architektury, roślinność, itp.)
Drugą istotną kwestią jest odpowiedni rozklad funkcjonalny pomieszczeń w zależności od źródła hałasu i wymagań komfortu.(np. sytuowanie pomieszczeń o wyższych wymogach komfortu akustycznego od strony przeciwnej do źródła hałasu)
Poprzez charakterystykę akustyczną należy rozumieć właściwe rozpoznanie hałasu, jego wielkości i zakresu częstotliwości. Właściwy dobór materialów i rodzajów przegród do tłumionego dźwięku powoduje maksymalizacje efektu. Inaczej tłumimy hałas uderzeniowy, inaczej powietrzyny zwracając uwagę na właściwe rozproszenie fali dźwiękowej.
Rolą projektanta jest dobór materiałów zapewniających właściwe tłumienie hałasu. Przegrody w zależności od tworzących ich materiałów i ich geometrii imają określoną zdolność tłumienia odpowiednich częstotliwości dźwięków. W uproszczeniu mówi się, że im cięższy materiał tworzący przegrodę tym lepsze tłumienie dźwięku. Jednak w praktyce można tak mówić jedynie o przegrodach jednorodnych, a bardzo istotne jest takie kształtowanie warstw przegrody, aby najlepiej tłumić określony zakres częstotliwości dźwięku.
Efekt odpowiedniego tłumienia dźwięków można uzyskać również poprzez właściwe kształtowanie wewnętrznego układu przegród i tworzących je materiałów oraz innych elementów swoją geometrią rozpraszających fale dźwiękowe.
 
Znajomość powyższych reguł oraz wymogów normatywnych jest niezbędna każdemu projektantowi do tworzenia przyjemnej w użytkowaniu przestrzeni budynku.