Rola kierownika budowy

Kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Jego podstawowe obowiązki określone są w Ustawie Prawo Budowlane w rozdziale 3 (w załączeniu link do aktualnego tekstu Ustawy) http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102431623&type=3
Każda budowa, na którą nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (czyli również dom jednorodzinny) musi posiadać kierownika budowy. Należy pamiętać, że zapewnienie kierownika budowy należy do obowiązków inwestora i jest to element obligatoryjny nałożony przez Prawo Budowlane (inspektor nadzoru czy projektant pełniący nadzór autorski nie są już zawsze wymagani, ale o tym w kolejnych artykułach).
Po co nam kierownik budowy? Jakie są jego obowiązki prawne?
Odpowiedź niesie Prawo Budowlane. Zgodnie z tą ustawą do obowiązków kierownika budowy należą:

 • sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy (art. 21) oraz wprowadzanie zmian do niego w trakcie postępu robót (art.22)
 • protokolarne przejęcie od inwestora oraz odpowiednie zabezpieczenie budowy (art. 22)
 • prowadzenie dokumentacji budowy (art. 22)
 • zapewnienie wytyczenia geodezyjnego, zorganizowanie budowy oraz kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami (art. 22)
 • koordynowanie realizacji zadań: zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa; zapewniających podczas wykonywanych robót przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; uniemożliwiających wstęp na budowę osób nieupoważnionych (art.22)
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstawania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadamianie odpowiedniego organu o ww. fakcie (art.22)
 • zawiadamianie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót (art.22)
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (art.22)
 • zgłaszanie inwestorowi do odbioru wykonywanych robót ulegających zakryciu oraz zapewnienie wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru (art.22)
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego (art.22)
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad (art.22)
 • umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (za wyjątkiem obiektów liniowych i służących obronności państwa)

Kierownik budowy ma również swoje prawa (chociaż już ich znacznie mniej niż obowiązków). Należą do nich:

 • prawo do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy
 • prawo do ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych

Ogromna dysproporcja między prawami i obowiązkami jest wyraźnie widoczna tym bardziej, że prawa, które ma kierownik budowy mają dość dużą bezwładność tzn. nie są automatycznie respektowane przez pozostałych uczestników budowy. Natomiast powagę obowiązków kierownika podkreśla fakt, że za ich nienależyte wypełnianie grożą poważne sankcje prawne (łącznie z pozbawieniem wolności do 5 lat lub pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu).
Z powyższych względów nie bądźmy zdziwieni nadmierną ostrożnością kierownika naszej budowy, gdy próbujemy na siłę forsować obniżanie kosztów budowy mające wpływ na jakość robót i poziom bezpieczeństwa ich wykonywania.
Budowa to żywy organizm z wieloma pozornie nieprzewidywalnymi zdarzeniami i właściwa jej koordynacja wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Nie traktujmy więc kierownika budowy jako niepotrzebną konieczność, ale jako kogoś, kto pozwoli zaoszczędzić nam kłopotów w trakcie wykonywania robót i późniejszego użytkowania obiektu. Z drugiej strony wymagajmy solidności, zaangażowania i profesjonalnego podejścia, aby na naszej budowie kierownik nie był rzeczywiście papierową fikcją.